kość kość kość kość kość
Zadzwoń aby się zarejestrować:
+48 609 *** *** Pokaż
Logo Logo

Polityka prywatnościPolityka skierowana jest do użytkowników strony internetowej https://sportopedica.pl/ W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników serwisu, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.
Administrator danych i kontakt do niego.
Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu jest SPORTOPEDICA Słowiński, Łepski, Podwika spółka partnerska lekarza i fizjoterapeutów z siedzibą w Poznaniu (60-328) przy ul. Podstolińskiej 13 tel. 61 101 70 78 e-mail biuro@sportopedica.pl. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych, lub z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: drezmo.odo@gmail.com
Zakres zbieranych danych.
Serwis umożliwia Pani/u kontaktowanie się z Administratorem i przekazanie mu Pani/a danych identyfikacyjnych, kontaktowych, a także związanych z treścią wiadomości.
Serwis umożliwia również przedstawienie informacji o Administratorze, o jego działalności, w tym o usługach dostarczanych przez Administratora.
2. Administrator gromadzi dane związane z Pani/a aktywnością, jak na przykład czas spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło wizyty.
Źródło danych.
1. Jeżeli kontaktowała się Pani/Pan z Administratorem, dane zostały udostępnione nam bezpośrednio od Pani/a.
2. Jeżeli Pani/a dane zostały przekazane w związku z załatwianą sprawą przez osobę, która tę sprawę skierowała do Administratora, to źródłem danych jest ta osoba. W takim wypadku Administrator otrzymuje dane identyfikacyjne, adresowe i związane ze sprawą, jak opis sprawy.
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
Pani/a dane mogą być przetwarzane w celu:
• analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Serwisu oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• udzielania odpowiedzi na zadane pytania, przekazania zamówionej oferty i prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy, na podstawie Pani/a zgody i prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizowanie żądań użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO).
Prawo do wycofania zgody.
Zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z Panią/em.
Obowiązek lub dobrowolność podania danych
1. Podanie danych przez Panią/a w celach związanych z obsługą sprawy jest dobrowolne, ale niezbędne. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić rozpatrzenie sprawy.
2. Podanie danych niezbędnych do analizy statycznej użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Może Pan/i skorzystać z tzw. trybu incognito w celu przeglądania strony bez udostępniania Administratorowi informacji o Pani/a wizycie w Serwisie. Korzystanie z trybu incognito, a zatem niepodanie danych, nie ma wpływu na możliwość korzystania z Serwisu.
Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych
Ma Pani/Pan prawo:
* żądać od Administratora wglądu do Pani/a danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
* żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) - w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
* żądać od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO);
* żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO) - np. gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe - może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych);
* wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych
Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione kurierom, operatorom pocztowym, dostawcy hostingu, serwera poczty, firmy ubezpieczeniowe, które uczestniczą w procesie dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami.
Czas przechowywania danych
Pani/a dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu załatwienia sprawy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją.
Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Pani/a dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych
Wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii
Serwis umożliwia gromadzenie informacji o użytkowniku za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu użytkownika (komputer, smartfon, itd.). Wykorzystuje się te informacje do zapamiętywania decyzji użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki), utrzymania sesji użytkownika (np. po zalogowaniu), zapamiętania hasła (za zgodą), gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.
Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi użytkowników Serwisu, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora.
Użytkownik ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak użytkownik ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki cookies. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji.
Użytkownik ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.
Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów. Administrator nie wykorzystuje uzyskanych informacji do celów marketingowych.
nistratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Klauzula informacyjna formularza kontaktowego


Wypełniając formularz kontaktowy i zaznaczając wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy przez to rozumieć jej wyrażenie w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż:
1) Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest SPORTOPEDICA Słowiński, Łepski, Podwika spółka partnerska lekarza i fizjoterapeutów z siedzibą w Poznaniu (60-328) przy ul. Podstolińskiej 13, którą reprezentuje współwłaściciel Marcin Łepski, zwany dalej Administratorem. Kontakt do Administratora: adres jak wyżej lub pod numerem telefonu: 61 101 70 78 
2) Administrator powołał również Inspektora Ochrony Danych, którym jest Marek Saj. Kontakt z Inspektorem pod adresem e-mail drezmo.odo@gmail.com
3) Administrator przetwarza dane osobowe w celu udzielania odpowiedzi na zadane pytania, przekazywania zamówionej oferty lub wyceny i prowadzenia korespondencji i utrzymywaniu kontaktu w celu załatwienia sprawy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
4) odbiorcami danych osobowych podwykonawcy usług administratora: firmy informatyczne, dostawcy serwerów i oprogramowania, hostingodawcy. Wykaz podwykonawców prowadzi Administrator,
5) Administrator przetwarza dane osobowe do czasu cofnięcia zgody, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat, w którym może dojść do konieczności dochodzenia roszczeń, bądź ochrony przed nimi. W przypadku zaistnienia sytuacji roszczeniowej okres przetwarzania danych może ulec wydłużeniu do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego/ odszkodawczego.
6) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora,
7) Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu*
*„profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się”.

Klauzula informacyjna sportmedica.pl


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż:
1) Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest SPORTOPEDICA Słowiński, Łepski, Podwika spółka partnerska lekarza i fizjoterapeutów z siedzibą w Poznaniu (60-328) przy ul. Podstolińskiej 13, którą reprezentuje współwłaściciel Marcin Łepski, zwany dalej Administratorem. Kontakt do Administratora: adres jak wyżej lub pod numerem telefonu: 61 101 70 78 
2) Administrator powołał również Inspektora Ochrony Danych, którym jest Marek Saj. Kontakt z Inspektorem pod adresem e-mail drezmo.odo@gmail.com
3) Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
a) udzielania świadczeń zdrowotnych i rehabilitacyjnych, udostępniania dokumentacji medycznej, wystawiania zwolnień lekarskich na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 24 i 27 ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, a w niektórych przypadkach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
b) prowadzenia rozliczeń i realizacji obowiązków prawnych, w tym kadrowych, księgowych i rachunkowych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
c) dochodzenia roszczeń i ochrony przed nimi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
d) realizacji usług i współpracy z dostawcami i kooperantami Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) prowadzenia postępowań rekrutacyjnych na stanowiska pracy w podmiocie leczniczym SPORTOPEDICA Słowiński, Łepski, Podwika spółka partnerska lekarza i fizjoterapeutów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w zakresie, o którym mowa w Kodeksie Pracy,
f) zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w związku z Ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz innymi przepisami szczegółowymi regulującymi zwalczanie epidemii
4) odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione na mocy prawa: ZUS, NFZ, stacje sanitarno- epidemiologiczne, organy skarbowe, organy kontrolne sektora organizacji ochrony zdrowia i podwykonawcy usług administratora. Wykaz podwykonawców usług m.in. z branży medycznej, diagnostycznej i laboratoryjnej, transportu medycznego, informatycznej, kadrowo- księgowej prowadzi Administrator,
5) Administrator przetwarza dane osobowe przez następujący okres:
a) odnośnie punktu 3 a) w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania wynikających z przepisów prawa m.in. art. 29 ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (dokumentacja medyczna), 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym złożono wniosek o udostepnienie dokumentacji medycznej, a w zakresie spraw, co do których została udzielona zgoda – do czasu jej cofnięcia,
b) odnośnie punktu 3 b) przez okres 5 lat, a w zakresie dokumentacji kadrowo- płacowej przez okres przewidziany odrębnymi, szczegółowymi przepisami prawa,
c) odnośnie punktu 3 c) przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń lub ochrony przed nimi,
d) odnośnie punktu 3 d) przez okres 5 lat,
e) odnośnie punktu 3 e) do czasu zakończenia procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez 3 miesiące od jej zakończenia lub do czasu cofnięcia zgody,
f) odnośnie punktu 3 f) przez okres wymagany przepisami szczegółowymi – jeśli dane te zostały dołączone do dokumentacji medycznej, to okres ich przechowywania wynika bezpośrednio z art. 29 ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
6) w zakresie danych osobowych przysługują następujące prawa do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a także prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych, zaprzestania ich przetwarzania, o ile nie stoi to w sprzeczności z innymi przepisami prawa,
7) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora,
8) Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym, z zastrzeżeniem dokumentacji medycznej i przebiegu udzielania świadczeń zdrowotnych, jeżeli pacjent mieszka lub pracuje na terenie innego kraju niż Polska – jego dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej na podstawie decyzji KE z dnia 05.02.2010 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2011/24/UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece medycznej,
9) Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu*
*„profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się”.Scroll to top